Algemene voorwaarden

Neem contact op
1. AZ Advocaten is een kostenmaatschap, bestaande uit de advocaten:
2. Mr. E. Robalo h.o.d.n. Mr. E. Robalo Advocaat (KvK nummer ); en
3. Mr. S. Zahri h.o.d.n. Mr. S. Zahri Advocaat (KvK nummer 61526894).
4. Ieder van de bij de kostenmaatschap aangesloten advocaten oefent haar praktijk voor eigen rekening en risico uit.
5. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld ten behoeve van de kostenmaatschap en de daarbij aangesloten advocaten, juristen en administratieve ondersteuners.
Artikel 2 toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, die gegeven wordt aan de bij de kostenmaatschap aangesloten advocaten, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee.
2. De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn voorts van toepassing op iedere rechtsbetrekking die ontstaat als gevolg van of in verband met het gebruik van de websites die door de kostenmaatschap of de aangesloten advocaten worden onderhouden, met inachtneming van de voor internetgebruik gebruikelijke disclaimers.
3. De opdrachtgever verklaart door het verstrekken van een opdracht uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en verklaart zich daarmee akkoord.
4. Afwijkende of aanvullende voorwaarden gelden slechts na voorafgaande schriftelijke vastlegging.
Artikel 3 De opdracht
Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

1. Alle opdrachten worden uitsluitend gegeven aan en aanvaard door één van de aangesloten advocaten (de behandelend advocaat). Na de aanvaarding van de opdracht door de behandelend advocaat, komt de overeenkomst van opdracht uitsluitend met deze behandelend advocaat tot stand en niet met andere bij de kostenmaatschap aangesloten advocaten, noch met de kostenmaatschap als zodanig. Geen enkele opdracht zal worden aanvaard door meerdere advocaten of door de kostenmaatschap als zodanig, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen.
2. Voor de opdrachtgever geldt bij het verstrekken van een opdracht een identificatieplicht. De behandeld advocaat is verplicht het nummer van het identificatiebewijs te noteren.
3.De werking van artikel 7:404 BW, dat een regeling geeft voor welke advocaat/persoon gehouden is tot de werkzaamheden, en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor situaties waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, zijn uitdrukkelijk uitgesloten.
4. De uitvoering van overeengekomen opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud en het resultaat ervan geen rechten ontlenen.
5. De opdrachtgever stemt ermee in dat de behandelend advocaat in het kader van de uitvoering van de opdracht (bepaalde delen van) de opdracht laat uitvoeren door één of meer aan de kostenmaatschap verbonden advocaten onder diens verantwoordelijkheid. De opdrachtgever machtigt de behandelend advocaat om namens of ten laste van de opdrachtgever aansprakelijkheidsbeperkingen van een bij de kostenmaatschap aangesloten en ingeschakelde advocaat te aanvaarden.
6. De door de opdrachtgever met de behandelend advocaat gesloten overeenkomst van opdracht wordt uitgevoerd met inachtneming van de voor advocaten geldende verordeningen, gedragsregels en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten. De opdrachtgever aanvaardt de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.
Artikel 4 Inschakeling derden
1. De behandelend advocaat zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden zoveel als redelijkerwijs mogelijk is met de opdrachtgever overleggen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten. Deze algemene voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van iedere derde die al dan niet in dienstverband bij de uitvoering van enige opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.
2. De opdrachtgever machtigt de behandelend advocaat om voorwaarden die in de relatie tussen haar en de derde gelden of die door de derde worden bedongen te aanvaarden en zo nodig tegen te werpen aan de opdrachtgever.
3. De met de inschakeling van derden gemoeide kosten zullen aan de opdrachtgever worden doorberekend.
Artikel 5 Geheimhouding
1. De kostenmaatschap en de aangesloten advocaten zijn verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hen bij de behandeling van een zaak ter kennis komt omtrent de persoon van de opdrachtgever, de aard en de omvang van diens belangen bij de zaak en overigens van al hetgeen valt onder de geheimhoudingsverplichting.
2. De kostenmaatschap en de aangesloten advocaten zullen bij de uitvoering van de opdracht alle gepaste maatregelen treffen ter bewaring van de vertrouwelijkheid van de cliëntrelatie. Niettemin is, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk wordt afgesproken, het navolgende op de opdracht van toepassing:
3. De opdrachtgever verleent toestemming om al dan niet in verband met de opdracht binnen de kostenmaatschap en bij de aangesloten advocaten bekende gegevens ter kennis te brengen van diegenen binnen de kostenmaatschap en de aangesloten advocaten voor wie kennisneming van die gegevens nuttig is in verband met de behandeling van de opdracht dan wel het relatiebeheer.
4. De opdrachtgever verleent toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook internet- en emailtoepassingen. Het gebruik daarvan is volledig voor risico van opdrachtgever, behalve in geval van opzet of grove schuld.
Artikel 6 Contactgegevens
1. De opdrachtgever is verantwoordelijk om aan de behandelend advocaat juiste adres-, e-mail- en telefoongegevens te verstrekken die nodig zijn voor het kunnen onderhouden van contact met de opdrachtgever. Als de contactgegevens wijzigen, die de opdrachtgever tijdig zorg te dragen voor het doorgeven van de gewijzigde contactgegevens aan de behandelend advocaat.
2. Voor de uitvoering van de door opdrachtgever verleende opdracht worden zijn persoonsgegevens verzameld en bewaard, een en ander in overeenstemming met de Wet bescherming Persoonsgegevens. De kostenmaatschap en de aangesloten advocaten zullen geen persoonsgegevens aan derden verstrekken, tenzij zij daartoe verplicht zijn op grond van de wet, een rechterlijke of arbitrale uitspraak of een bindend advies.
Artikel 7 Honorarium in toevoegingszaken (gefinancierde rechtsbijstand)
1. Indien de opdrachtgever in aanmerking meent te komen voor gefinancierde rechtsbijstand, zal de behandelend advocaat namens hem een aanvraag voor een toevoeging indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand. In dat geval verklaart de opdrachtgever zich ermee bekend dat:

– de Belastingdienst (op verzoek van de Raad voor Rechtsbijstand) met behulp van het BSN de gegevens van het inkomen en vermogen verstrekt (indien van toepassing ook van de partner via het BSN partner);

– de Raad voor Rechtsbijstand bij de gemeente van inschrijving (bij de Gemeentelijke Basisadministratie) de persoonsgegevens en het BSN controleert (indien van toepassing ook van de partner);

– als er sprake is van een vreemdelingennummer, de Raad voor Rechtsbijstand bij de Basisvoorziening Vreemdelingen de persoonsgegevens en het vreemdelingennummer controleert;

– de (verstrekte) gegevens worden opgenomen in de cliëntenadministratie van de Raad voor Rechtsbijstand;

– het verstrekken van onjuiste gegevens of het verzwijgen van gegevens kan leiden tot weigering of intrekking van de toevoeging en tot strafvervolging;

– de verstrekte toevoeging met terugwerkende kracht kan worden ingetrokken als door de rechtsbijstand een bepaald financieel resultaat is behaald (50% van het van toepassing zijnde heffingvrij vermogen). De resultaatbeoordeling geldt niet voor vreemdelingenzaken en strafzaken;

– de Raad voor Rechtsbijstand een voorlopige beslissing neemt als het verzamelinkomen nog niet definitief is vastgesteld door de Belastingdienst. Nadat de Belastingdienst het verzamelinkomen definitief heeft vastgesteld neemt de Raad een definitieve beslissing. Deze kan afwijken van de voorlopige beslissing. De eigen bijdrage kan daarmee veranderen: deze kan lager of hoger uitvallen of het recht op gesubsidieerde rechtsbijstand kan komen te vervallen;

– de opdrachtgever bij indiening van de aanvraag ermee instemt dat een eventueel recht op proceskostenvergoeding wordt overgedragen aan de advocaat.
2. Indien de Raad voor Rechtsbijstand de aanvraag goedkeurt en een toevoeging verstrekt, is de opdrachtgever voor de werkzaamheden die vallen onder de toevoeging een eigen bijdrage verschuldigd, zoals deze wordt opgelegd door de Raad voor Rechtsbijstand (in plaats van het honorarium in betalende zaken als bedoeld in artikel 8).
3. In het geval dat de Raad voor Rechtsbijstand de aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand afwijst of de verstrekte toevoeging om welke reden dan ook intrekt en er al wel werkzaamheden door de behandelend advocaat zijn verricht, is de opdrachtgever alsnog het honorarium in betalende zaken als bedoeld in artikel 8 verschuldigd.
4. Naast de (eventuele) eigen bijdrage die door de Raad voor Rechtsbijstand is opgelegd, is de opdrachtgever tevens verschuldigd het bedrag dat gemoeid is met verschotten (onder meer, maar niet uitsluitend griffierechten, uittrekselkosten en kosten van ingeschakelde derden).
5. De kostenmaatschap en de aangesloten advocaten zijn niet verplicht om hun werkzaamheden op basis van een toevoeging (gefinancierde rechtsbijstand) uit te voeren.
Artikel 9 Declaratie
1. In toevoegingszaken ontvangt de opdrachtgever een declaratie voor de eigen bijdrage en eventuele verschotten zodra deze kosten zich voordoen. Daarbij geldt in beginsel dat bij de aanvang van de werkzaamheden in ieder geval minstens de laagste eigen bijdrage in rekening wordt gebracht. Mocht de Raad voor Rechtsbijstand de eigen bijdrage op een ander (hoger/lager) bedrag vaststellen, dan volgt een aanvullende of een gecorrigeerde declaratie.
2. In betalende zaken worden de werkzaamheden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij de hoeveelheid bestede of te besteden tijd aanleiding geeft tot tussentijds declareren. Eventuele verschotten worden in rekening gebracht zodra deze zich voordoen.
3. Bij declaratie ontvangt de opdrachtgever voor zoveel mogelijk een specificatie van de gewerkte uren, afgerond op eenheden van 6 minuten. Indien en voor zover er op basis van een voorschot wordt gewerkt, ontvangt de opdrachtgever in beginsel bij de einddeclaratie de urenspecificatie. Op verzoek zal tussentijds een urenspecificatie worden verstrekt aan de opdrachtgever. Bij declaratie op basis van een toevoeging of een vast tarief wordt nimmer een urenspecificatie verstrekt. Deze wijze van declareren sluit een procedure via de begrotingsprocedure bij de Raad van Toezicht uit.
4. De betalingstermijn is 14 dagen te rekenen vanaf de datum van declaratie. Betaling van declaraties dient binnen de betalingstermijn en zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim en is de behandelend advocaat zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien na aanmaning betaling uitblijft, zijn er tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Bij een gerechtelijke procedure komen hier voorts de proceskosten bij. De ontvangen betalingen strekken eerst in mindering op de proceskosten en buitengerechtelijke kosten, vervolgens op de verschenen rente en tenslotte op de hoofdsom.
5. Indien de opdrachtgever in verzuim is met de betaling van hetgeen door hem is verschuldigd, heeft de behandelend advocaat het recht om haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever op te schorten. Van dit recht zal slechts gebruik worden gemaakt nadat de opdrachtgever daarvan van tevoren op de hoogte is gesteld en hem een korte termijn is gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen. De duur van deze korte termijn zal afhankelijk zijn van de omstandigheden van het geval.
6. De kostenmaatschap en de aangesloten advocaten houden zich aan de meldplicht ingevolge de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (Wet MOT). Verwezen wordt naar de brochure “Identificatie en meldplicht voor beroepsgroepen” die is aan te vragen bij het Ministerie van Financiën.
Artikel 13 Aansprakelijkheid
1. Iedere aansprakelijkheid van de kostenmaatschap en de daarbij aangesloten advocaten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door de behandelend advocaat afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekering toepasselijke eigen risico.
2. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering als bedoeld in het voorgaande lid mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van de kostenmaatschap en de aangesloten advocaten of van de bij hen werkzame personen (in welke hoedanigheid ook) beperkt tot het door de opdrachtgever betaalde honorarium in verband met de uitvoering van de opdracht, een en ander met een maximum van €2.500,-.
3. De kostenmaatschap en de aangesloten advocaten zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die de opdrachtgever lijdt, als gevolg van een opschorting als bedoeld in artikel 9.
4. Aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van ingeschakelde derden is conform artikel 4 uitgesloten.
5. De opdrachtgever vrijwaart de kostenmaatschap en de aangesloten advocaten voor alle aanspraken en kosten van derden indien die op enigerlei wijze verband houden met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
6. De kostenmaatschap en de aangesloten advocaten kunnen de vertrouwelijkheid van (elektronische) middelen van communicatie niet garanderen. Zij zijn niet aansprakelijk voor de onjuiste of onvolledige overbrenging van informatie of vertraging in de ontvangst van e-mail en andere vormen van dataverkeer. Ook zijn zij niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het

gebruik van elektronische middelen ten gevolge van niet aflevering, onderschepping of manipulatie van (elektronische) berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor (elektronische) communicatie en overbrenging van virussen en andere kwaadaardige programmatuur.

7. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever jegens de behandelend advocaat dan wel de bij de kostenmaatschap aangesloten advocaten in verband met de verrichte werkzaakheden vervallen zodra een periode van één jaar is verstreken na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten en bevoegdheden.
8. De in deze algemene voorwaarden vervatte aansprakelijkheidsbeperkingen en uitsluitingen, vervaltermijnen en vrijwaringen gelden tevens voor alle buitencontractuele aanspraken van de opdrachtgever jegens de behandelend advocaat dan wel de bij de kostenmaatschap aangesloten advocaten, in zoverre deze verband houden met de uitvoering van de opdracht door de behandelend advocaat dan de bij de kostenmaatschap aangesloten advocaten.
Ons kantoor kan geen derdengelden ontvangen, wij beschikken niet over een Stichting Derdengelden.
Nieuwsbrief
Inschrijven voor nieuwsbrief van AZ Advocaten.