Privacy verklaring

Neem contact op
Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

Aynan & Zahri Advocaten verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten.
Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Aynan & Zahri verwerkt twee categorieën gegevens: gewone en bijzondere persoonsgegevens. Gewone persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld de naam en contactgegevens van een persoon. Bijzondere persoonsgegevens zijn onder meer het Burgerservicenummer (BSN), gegevens over de nationaliteit, godsdienst of levensovertuiging, gezondheid of strafrechtelijk verleden van een persoon.

Aynan & Zahri Advocaten verwerkt gegevens die betrekking hebben op onze cliënten, maar ook op andere personen die betrokken zijn bij ons werk, denk bijv. aan een wederpartij, deskundigen, getuigen, een deurwaarder en alle andere mogelijke derde-partijen.

Aynan & Zahri Advocaten houdt bij het verwerken van persoonsgegevens de proportionaliteit en subsidiariteit in acht. Gegevens die niet noodzakelijk zijn voor het doel van de verwerking worden niet verwerkt.
Grondslag verwerking persoonsgegevens
Aynan & Zahri Advocaten verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

wettelijke verplichting;
uitvoering van een overeenkomst;
verkregen toestemming van betrokkene(n);
gerechtvaardigd belang.
Delen van persoonsgegevens met derden
Aynan & Zahri Advocaten deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Aynan & Zahri Advocaten, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Aynan & Zahri Advocaten persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Aynan & Zahri Advocaten uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Aynan & Zahri Advocaten ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.
Beveiliging persoonsgegevens
Aynan & Zahri Advocaten hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Aynan & Zahri Advocaten gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Aynan & Zahri Advocaten in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.
Ons kantoor kan geen derdengelden ontvangen, wij beschikken niet over een Stichting Derdengelden.
Nieuwsbrief
Inschrijven voor nieuwsbrief van AZ Advocaten.